Football

Home Discussions Calendar Files Members Join

Có gì hot

Choose or type one or more tag (keywords if you prefer). This will help others to find your contribution. In the list you will see the tags already used elsewhere. Try to follow the existing tags.

Started by jack in Football 2019-08-29 10:43:37

Hi,

Agorakit tay phát triển nói. Tôi rất vui vì bạn đang sử dụng công cụ. Nếu bạn có ý tưởng và phản hồi, hãy tham gia nhóm này và hãy nói chuyện ở đó!

Xin chào,

Đây là nhà phát triển chính của Agorakit. Tôi rất vui khi bạn sử dụng công cụ này. Nếu bạn có ý tưởng cải tiến và / hoặc trả lại, cảm ơn bạn đã tham gia nhóm được lên kế hoạch và thảo luận ở đó!

Philippe

jack 2019-08-29 10:43:52

Xin chào,

Đây là nhà phát triển chính của Agorakit. Tôi rất vui khi bạn sử dụng công cụ này. Nếu bạn có ý tưởng cải tiến và / hoặc trả lại, cảm ơn bạn đã tham gia nhóm được lên kế hoạch và thảo luận ở đó!

jack 2019-08-29 10:44:03
You've read everything in this discussion